Què és la nua propietat

Quantes maneres coneixes d’accedir a un habitatge? Llogar una casa? Comprar un pis? Són formes arquetípiques dús comú, però no les úniques. En aquest article d’ Emporda Immo parlarem de comprar cases mitjançant nua propietat i de com està entrant amb força al nostre mercat immobiliari.

La nua propietat és aquell dret d’una persona sobre una cosa en què la seva relació amb ella és ser sola i únicament propietari.

Com a propietari, té el domini sobre la cosa, però no ostenta la possessió per haver estat cedida aquesta a través d’un dret real anomenat usdefruit.

En què es basa la venda d’una casa per propietat nua

Generalment la venda d’una casa mitjançant aquesta fórmula es caracteritza que el venedor queda en usdefruit de la casa venuda fins que determini el contracte signat.

Generalment aquesta opció de compra satisfà un sector de la població que no disposa d’ingressos suficients per costejar la seva vida diària, però té una casa en propietat i alhora un altre sector de la població el qual no té pressa per entrar a viure a la casa comprada o bé, es decanta per aquest estil de venda enfocant-ho a inversió immobiliària.

Com funciona la venda d’una casa per propietat nua

El sistema de venda duna casa per nua propietat és molt simple. Es basa que el comprador abona un valor per l’habitatge, generalment fora de mercat i es compromet al pagament mensual d’una renda a la persona que queda en usdefruit.

El més comú és trobar propostes de vendes de cases i pisos per sota de fins al 75% del preu de mercat seguit d’una renda mensual vitalícia cap al venedor d’entre 600 i 900€.

Drets i obligacions de la venda d’una casa per nua propietat del venedor

El venedor d’una casa per propietat nua té dret a:

 • Rebre l’abonament de la venda acordat a l’instant.
 • Llogar o rendir la vivenda.
 • Fer usdefruit de l’habitatge fins a la fi pre acordat de la nua propietat

El venedor d’una casa per nua propietat té l’obligació de:

 • Pagar els subministraments de lhabitatge.
 • Pagar les quotes de la comunitat.

El nu propietari d’una casa venuda per nua propietat té dret a:

 • Vendre el dret de domini de la casa.
 • Recuperar la casa en bon estat després de la fi de l’usdefruit.

El nu propietari d’una casa venuda per nua propietat té l’obligació de:

 • Assumir els costos de les reparacions que necessiti la casa.
 • No pertorbar la vida de l’usufructuari.
 • Impostos de la casa adquirida (IBI, taxes d’escombraries).
 • Vessaments de la comunitat.
 • Despeses de l’operació de compra/venda.

Compare listings

Compare